Najnowsze Wiadomości :

Nasze Imprezy

10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more
Zawody wędkarskie o ...
W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi sekretariatu i aktywizacji w Biurze RLGD Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka.

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 1. Prowadzenie sekretariatu Biura RLGD PB,
 2. Obsługa Komisji Rewizyjnej RLGD PB,
 3. Archiwizacja dokumentów,
 4. Prowadzenie strony internetowej RLGD PB,
 5. Planowanie i organizacja wydarzeń promocyjnych,
 6. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych dot. RLGD PB i LSR oraz współpraca z podmiotami, którym zlecono zadania z tego zakresu,
 7. Wykonywanie czynności związanych z realizacją Planu komunikacji,
 8. Realizacja innych czynności wynikających z prawidłowej realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność NR 00019-6933-UM1130019/15 z dnia 23 maja 2016 r. z poźn. zmianami zawartej przez RLGD PB z Województwem Pomorskim.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie,
 2. Doświadczenie, staż lub praktyka na podobnym stanowisku pracy,
 3. Dobry stan zdrowia,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Prawo jazdy kategorii B.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. Komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, nastawienie na własny rozwój zawodowy i osiąganie rezultatów
 1. Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych w tym pakietu MICROSOFT OFFICE.
 2. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,
 3. Zdolności organizacyjne,
 4. Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Znajomość języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca biurowa związana z obsługą komputera nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy,
 2. Praca w wymiarze - jedna druga etatu,
 3. Umowa na czas określony,
 1. Zatrudnienie możliwe od dnia 01.04.2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. CV,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
 6. Dokumenty poświadczające staż pracy - kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy,
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka; lub przesłać pocztą na adres Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. obsługi sekretariatu i aktywizacji w Biurze RLGD Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka”, w terminie 12 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” www.rlgd-pb.pl tj. od dnia 14.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do siedzibiy Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” po wyżej wymienionym terminie - nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018. poz. 1000).”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami oraz odwołanie naboru bez podania przyczyny.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, adres: Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń i Przedsiębiorców pod nr 0000340174, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 842-174-29-09, (dalej zwanym „Stowarzyszeniem”).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przystąpienia do przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez odesłanie wiadomości o treści NIE do otrzymanego e-maila lub przez wysłanie wiadomości na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” www.rlgd-pb.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież